UiPowers Bilgi Teknolojileri ve Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

KVKK

Aşağıda kişisel verilerinizin, UiPowers Bilgi Teknolojileri ve Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi tarafından işlenen, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelerden kaynaklanan faaliyetleri çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılmasına ilişkin siz Çalışanlarımızı Ürün ve hizmet alan kişileri, Potansiyel Müşterilerimizi bilgilendirmek amacıyla işbu aydınlatma metnini hazırladık. UiPowers Bilgi Teknolojileri ve Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi olarak, kişisel verilerin güvenliği hususuna verdiğimiz önem doğrultusunda sizi bilgilendirmek istiyoruz. Kanun gereğince Veri sorumlusu ve Veri işleyen olarak hizmet ilişkinin kurulması, hizmet devamlılığının sağlanması, hizmetlerimizin ifa edilmesi, firma olarak diğer yasalardan kaynaklanan sorumluluklar gereğince kişisel verileriniz kaydedilmekte ve saklanmaktadır.

İş bu kapsamda Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgileri Kanun’da açıklandığı çerçevede; elde edebilecek, kaydedebilecek, muhafaza edebilecek, sözleşmesel ilişkinin devam ettirebilmek amacıyla güncelleyebilecek, yeniden düzenleyebilecek, ilgili mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, aktarabilecek, paylaşabilecek ve Kanun’da sayılan diğer şekillerde işleyebilecektir.

Kişisel verileriniz, hizmet sözleşmelerimizden faydalanabilmeniz için beyan ettiğiniz adınız-soyadınız adresiniz, iletişim numaralarınız kimlik numaranız, fatura bilgileriniz, müşteri temsilcilerimiz tarafından tarafınıza yöneltilen sorular, verdiğiniz cevaplar, talep ettiğiniz işlemler, erişim ve trafik bilgileri gibi sizi tanımlayan veri ve bilgileri ifade etmektedir. Kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen otomatik yollarla kullanıcı kaydı oluşturmanız sırasında, çağrı merkezi hizmetlerinden faydalanmanız halinde kullanıcı güvenliğiniz için müşteri temsilcilerimiz tarafından istenilen bilgiler ve beyanlarınızın kayıt altına alınması ile, belgeli alan adları ve diğer hizmetlerde talep edilen kimlik örnekleri gibi veri ve belgelerin tarafımıza iletilmesi ile toplanabilmektedir. Özel nitelikli kişisel veri; kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini ifade etmektedir.

Kişisel Verilerinizin Tutulma Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri Nelerdir?

UiPowers Bilgi Teknolojileri ve Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi, kişisel verilerinizi Şirketimizle iletişime geçmeniz ve/veya hukuki ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, ortaklıklar, grup şirketleri, iştirakler, işbirliği yaptığımız ya da sözleşme ilişkimizin bulunduğu çözüm ortakları, dahil olmak üzere üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla çağrı merkezi, internet, mobil uygulamalar, sosyal medya ve diğer kamuya açık mecralar veya düzenlenen eğitimler, organizasyonlar ve benzeri etkinlikler aracılığıyla yukarıda yer verilen amaç ve hizmetlerin Kanun’un 5, 6 ve 8. madde hükümlerinde öngörülen çerçevede verilebilmesi amacı ile toplanmaktadır. Kişisel verilerinizin tutulma nedenlerinin hukuki sebepleri ayrıntılı olarak aşağıda belirtilmiştir. Çalışanlarımızın yukarda belirtilen kişisel verileri, çalışanlarla sözleşme imzalanması ve veri sorumlusunun meşru menfaatleri amacıyla toplanmaktadır. Çalışan Adaylarımızın yukarda belirtilen kişisel verileri, veri sorumlusunun meşru menfaatleri ve kanunlarda öngörülmesi amacıyla toplanmaktadır. Stajyerlerimizin yukarda belirtilen kişisel verileri veri sorumlusunun meşru menfaatleri amacıyla toplanmaktadır. Ziyaretçilerimizin kimlik (ad-soyad) hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla toplanır. Hissedar/ Ortaklarımızın yukarda belirtilen kişisel verileri hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla toplanmaktadır. Tedarikçilerimizin kimlik (ad-soyad), iletişim (adres, telefon no, e-posta, IBAN bilgileri gibi) veri sorumlusunun meşru menfaatleri amacıyla toplanmaktadır. Ürün ve Hizmet Alan kişilerin yukarda belirtilen kişisel verileri, müşterilerimizle sözleşme imzalanması ve veri sorumlusu olarak firmamızın meşru menfaatleri doğrultusunda toplanmaktadır. Potansiyel Müşterilerimizin yukarda belirtilen kişisel veriler, veri sorumlusu olarak firmamızın meşru menfaatleri doğrultusunda toplanmaktadır.

Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız Kişisel verilerinize ilişkin;

  • • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

İletişim bilgileri

Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Ağaoğlu My Newwork No:3/15 Ataşehir / İSTANBUL

E-Posta: [email protected]